Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ЗАПОБІГАННЯ НОВИМ ВИКЛИКАМ ТА ЗАГРОЗАМ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Завантажити збірку матеріалів

З М І С Т 
Фурашев В. М.
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У
СВІТОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР…………………………….7
Пилипчук В. Г.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ………………………………24
Баранов О. А.
БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА –
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ……………………..29
Корж І. Ф.
ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ЗАГРОЗ І ВИКЛИКІВ ІНФОРМАЦІЙНІЙ
БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ………………………………………………………………………35
Дубов Д. В.
ПРОБЛЕМА «СІРИХ РІШЕНЬ» ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АГРЕСІЇ…………………43
Галушко С. О.
ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ ………………………….48
Уханова Н. С.
ЗАПОБІГАННЯ НОВИМ ВИКЛИКАМ І ЗАГРОЗАМ
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ………………………………………………………53
Забара І. М.
НОВІ ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ В
УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ………………………………………..60
Качинський А. Б., Варичева Д. І., Свириденко С. В.
ПРІОРИТЕТИ В КІБЕРНЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ………………………………65
Гавловський В. Д.
ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ В КІБЕРПРОСТОРІ ….75
Логінов І. В.
КІБЕРРОЗВІДКА ЯК АКТУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАГРОЗ
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ……………………………………….79
Нізовцев Ю. Ю.
ЩОДО АНАЛІЗУ УРАЗЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ …………………………………………………….87
Лисенко С. О.
ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ЩОДО
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ
ВІДОБРАЖЕННЯ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ……………………………………………….92
Радзієвська О. Г.
НОВІТНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ ДИТИНИ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ …………………………………………………100
Яременко О. І.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДИТИНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ………106
Чернишина Г. Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕЗЕРВАЦІЇ СЬОГОДЕННЯ ………………………111
Петряєв О. С.
ГІБРІДНА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ І
«МИРОТВОРЧІСТЬ» МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ……………..114
Головко О. М.
МЕДІАПРОСТІР ЯК КЛЮЧОВИЙ СЕГМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ВІЙНИ ………………………………………………………………………………………..121
Цифра Г. О.
КОНЦЕТРАЦІЯ МАСМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У МЕДІА-ХОЛДИНГИ
– НЕБЕЗПЕЧНА ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ..125
Дубова С. В.
OSINT-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ
ДЕСТРУКТИВНІЙ ПРОПАГАНДІ ………………………………………………..130
Гуржій Т. О., Петрицький А. Л.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ В
СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ……………………………….134
Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є.
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ …………..145
Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ
ЗБЕРІГАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ……..154
Радутний О. Е.
ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗАМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-
ПРАВОВИХ НОРМ
(НА ПРИКЛАДІ СТ.СТ. 109, 110, 110-2 КК УКРАЇНИ) ……………………………..159
Маріц Д. О.
НЕЮРИСДИКЦІЙНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ПРАВ ……………………………………………………………………………………………..166
Солончук І. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ
СПРАВАХ ………………………………………………………………………………………169
Казьмірова І. В.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ В
КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ………………………….173
Бевз С. І.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ………………………..177
Касперський І. П.
ОЦІНКА СУСПІЛЬНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У
МЕХАНІЗМАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ …………………183
Єгорова В.С.
СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ …..187
Уманців Г., Мартинів І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ……………………………..190
Камоцкий А. Б.
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………………………..193
Gurzhii Anna
TOPICAL ISSUES OF PERSONAL DATA PROTECTION IN
UKRAINE ………………………………………………………………………………………196

Завантажити збірку матеріалів