Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Криміналістика

Криміналістика

Криміналістика

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Криміналістика» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» є закономірності механізму злочинної діяльності та діяльності з її запобігання, розкриття та розслідування, яка здійснюється із використанням спеціальних засобів, прийомів та методів, розроблених на основі пізнання таких закономірностей, досягнень природничих, технічних та інших наук, а також узагальнення практики з метою встановлення істини у кримінальному провадженні. Вона складає основу формування знань і навичок професійної діяльності кожного юриста. Сьогодні криміналістика — це самостійна галузь спеціальних юридичних наукових знань, котра має свій предмет, систему, науково обґрунтовані прийоми та методи розв’язання наукових і практичних завдань.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Криміналістика» вивчається у сьомому та восьмому семестрах і передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія» і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін «Особливості експертного дослідження об’єктів права інтелектуальної власності», «Судова експертиза» та «Судова медицина».

Програма навчальної дисципліни складається з двох кредитних модулів, які поділяються на чотири розділи:

 1. Вступ до курсу криміналістики.
 2. Криміналістична техніка.
 3. Криміналістична тактика.
 4. Криміналістична методика.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Вивчення криміналістики студентами спрямоване на досягнення:

а) загальноосвітньої мети:

– підвищення правової культури та ерудиції випускників, оволодіння ними досвідом інших держав у застосуванні криміналістичних знань;

б) науково-юридичної мети:

– набуття умінь і навичок ефективного застосування положень криміналістики для забезпечення встановлення об’єктивної істини у різних видах юридичного процесу, зокрема у кримінальному провадженні;

– опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення проблем, що виникають, шляхів їх розв’язання, застосовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня;

– формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування;

в) виховної мети:

– формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством і державою.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістика» є:

 • комплексний розгляд теоретичних основ науки криміналістики;
 • опанування студентами понятійного апарату науки криміналістики;
 • вивчення закономірностей злочинної діяльності та механізму кримінального правопорушення;
 • набуття вмінь використовувати вищевказані закономірності в діяльності з виявлення, фіксації, вилучення та зберігання доказів;
 • ознайомлення студентів із сучасними методами збирання і дослідження доказів;
 • оволодіння практичними навичками щодо застосування сучасних методів криміналістики в практичній діяльності з розв‘язання юридичних конфліктів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • предмет криміналістики, місце криміналістики в системі юридичних наук;
 • систему криміналістики, характеристику складових елементів системи криміналістики;
 • закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою;
 • завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства;
 • поняття, сутність та класифікацію методів криміналістики, критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві;
 • поняття криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності, наукові засади криміналістичної ідентифікації;
 • поняття та класифікацію ідентифікаційних ознак, вимоги до них;
 • поняття і сутність ідентифікаційного поля та ідентифікаційного періоду;
 • види та форми криміналістичної ідентифікації, об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації;
 • поняття, сутність і наукові засади криміналістичної діагностики;
 • поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки, правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів;
 • особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих об’єктів: місця події, трупа, речових доказів, живих осіб;
 • особливості застосування судового відеозапису, його види, методи, прийоми і засоби;
 • предмет, систему і завдання трасології, наукові засади трасології;
 • види та характеристику слідів людини, транспортних засобів, знарядь злому і інструментів;
 • поняття судової балістики, її наукові засади, види та характеристику об’єктів балістичного дослідження;
 • поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів;
 • поняття письма, письмової мови та почерку, ознаки письмової мови і почерку, їх класифікацію та ідентифікаційне значення;
 • види підробки документів, ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення;
 • правила поводження з предметами та документами, що є речовими доказами;
 • метод словесного портрету, загальні вимоги та методику його складання;
 • поняття, завдання, значення і види використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві;
 • поняття, сутність та види судових експертиз, систему судово-експертних установ України;
 • поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них, правила і тактику отримання зразків;
 • поняття криміналістичної тактики, її систему та завдання, взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою;
 • поняття та класифікацію криміналістичних версій, етапи їх побудови та перевірки;
 • поняття і сутність планування розслідування, принципи планування розслідування, особливості окремих видів планування розслідування;
 • поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і використання у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень;
 • поняття та сутність тактичного рішення слідчого, умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень;
 • поняття, сутність та види слідчих ситуацій, компоненти слідчих ситуацій;
 • тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій;
 • поняття, сутність і завдання криміналістичної методики, принципи та джерела криміналістичної методики;
 • структуру видової методики розслідування кримінальних правопорушень;
 • поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень;
 • поняття, принципи та форми взаємодії слідчих з іншими підрозділами і службами органів внутрішніх справ та громадськістю;
 • особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

вміти :

 • аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки кримінального правопорушення;
 • використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій;
 • кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та інших експертиз;
 • використовувати при розслідуванні кримінальних правопорушень дані криміналістичних обліків;
 • обґрунтовувати версії і визначати напрями розслідування кримінальних правопорушень, планувати проведення слідчих (розшукових) дій;
 • тактично кваліфіковано проводити слідчі (розшукові) дії;
 • ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами при розслідуванні кримінальних правопорушень;
 • оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень;
 • приймати рішення, спрямовані на запобігання кримінальних правопорушень за матеріалами конкретного кримінального провадження;

досвід:

– застосовувати засоби відеозапису для фіксації судових дій;

– виявляти сліди людини, транспортних засобів, знарядь злому і інструментів;

– оглядати документи та виявляти сліди підробки;

– володіти навичками складання словесного портрету;

– аналізувати вихідні матеріали та висувати обґрунтовані версії;

– встановлювати психологічний контакт між учасниками кримінального провадження;

– організувати взаємодію слідчого з оперативними підрозділами;

– уміти підготувати матеріал для експертного дослідження, визначити експертну установу та сформулювати запитання експерту.

 

Структура навчальної дисципліни.

Форма навчання Кредитні модулі Всього Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
Кредитів Годин Лекцій Пр-их МКР\ДКР СРС
Денна 2, в т.ч.: 6 180 54 36 1 90 Залік

Екзамен

1-й 3 90 18 18 1 54 Залік
2-й 3 90 36 18 36 Екзамен
Заочна 2, в т.ч.: 6 180 12 6 1 162 Залік

Екзамен

1-й 3 90 12 2 76 Залік
2-й 3 90 4 1 86 Екзамен

 

Структура першого кредитного модуля

 

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Вступ до курсу криміналістики.
1.1. Предмет, завдання і система криміналістики. 7 2 2   3
1.2. Історія криміналістики. 4   4
1.3. Криміналістична методологія. 7 2 2   3
1.4. Криміналістична ідентифікація та діагностика. 7 2 2   3
1.5. Вчення про криміналістичні версії і прогнозування. 7 2 2   3
Тестування на останньому аудиторному занятті (20 хв.)
Всього за розділ: 32 8 8   16
Розділ 2. Криміналістична техніка.
2.1. Загальні положення криміналістичної техніки. 5 1 1   3
2.2. Криміналістична фотографія та відеозапис. 5 1 1   3
2.3. Криміналістичне слідознавство. 8 2 2   4
2.4. Криміналістичне зброєзнавство. 8 2 2   4
2.5. Техніко-криміналістичне дослідження документів. 6 1 1   4
2.6. Криміналістичне дослідження письма. 5 1 1   3
2.7. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності (габітоскопія). 8 2 2   4
2.8. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія). 4   4
2.9. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія). 5   5
2.10. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальна реєстрація). 5   5
Контрольна робота на останньому аудиторному занятті (20 хв.)
Залік:          
Всього за розділ: 59 10 10   39
Всього за 7 семестр 90 18 18   54

 

 

Структура другого кредитного модуля

 

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 3. Криміналістична тактика.
3.1. Загальні положення криміналістичної тактики. 3 2   2
3.2. Тактика слідчого огляду. 5 2 2   1
3.3. Тактика обшуку. 5 2 2   1
3.4. Тактика допиту. 6 2 2   2
3.5. Тактика пред’явлення для впізнання. 5 2 2   1
3.6. Тактика слідчого експерименту. 3 2   2
3.7. Використання спеціальних знань у кримінальному впровадженні. 5 2 2   1
3.8. Негласні слідчі (розшукові) дії 3 2   2
Контрольна робота на останньому аудиторному занятті (20 хв.)
Всього за розділ: 38 16 10   12
Розділ 4. Криміналістична методика.
4.1. Загальні положення криміналістичної методики. 4 2   2
4.2. Організація та планування розслідування злочинів 2   2
4.3. Розслідування злочинів проти життя та здоров‘я особи 6 2 2   2
4.4. Розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 4 2 2   2
4.5. Розслідування злочинів, пов‘язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 6 2 2   2
4.6. Розслідування крадіжок. 5 2 1   2
4.7. Розслідування грабежів та розбоїв. 5 2 1   2
4.8. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності. 4 2   2
4.9. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності. 4 2   2
4.10. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. 4 2   2
4.11 Особливості розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій. 4 2   2
4.12. Розслідування екологічних злочинів. 2   2
Контрольна робота на останньому аудиторному занятті (20 хв.)
Екзамен          
Всього за розділ: 50 20 8   27
Разом за 8 семестр 90 36 18   36