Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Криміналістика

Криміналістика

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Криміналістика» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» є закономірності механізму злочинної діяльності та діяльності з її запобігання, розкриття та розслідування, яка здійснюється із використанням спеціальних засобів, прийомів та методів, розроблених на основі пізнання таких закономірностей, досягнень природничих, технічних та інших наук, а також узагальнення практики з метою встановлення істини у кримінальному провадженні. Вона складає основу формування знань і навичок професійної діяльності кожного юриста. Сьогодні криміналістика — це самостійна галузь спеціальних юридичних наукових знань, котра має свій предмет, систему, науково обґрунтовані прийоми та методи розв’язання наукових і практичних завдань.

Програма навчальної дисципліни складається з двох кредитних модулів, які поділяються на чотири розділи:

  1. Вступ до курсу криміналістики.
  2. Криміналістична техніка.
  3. Криміналістична тактика.
  4. Криміналістична методика.