Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Міжнародне інформаційне право

Анотація. Міжнародне інформаційне право – комплексна галузь сучасного міжнародного права. Норми міжнародного права регулюють міждержавні відносини в інформаційній сфері, пов’язані з обігом інформаційних ресурсів в ході міжнародного співробітництва, а також транскордонної передачі інформаційних ресурсів іншими суб’єктами, ніж держави.

 

Структура навчальної дисципліни

Форма

навчання

Семестр Всього кредитів Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
Лекції Практичні МКР Самостійна

робота

студента

Денна 8 2 60 18 18 1 1 Залік
Заочна 7 2 60 6 2 1 Залік

 

 

Структура кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Теорія міжнародного інформаційного права
1.1. Поняття, предмет та система міжнародного інформаційного права 4,5 2 2 0,5
1.2. Принципи та джерела міжнародного інформаційного права 4,5 2 2 0,5
1.3. Права і свободи людини і громадянина за міжнародним інформаційним правом 5 2 2 1
1.4. Свобода інформації як інститут міжнародного інформаційного права 3 2 1
Модульна контрольна робота 8 2 (6)
Всього: 26 8 8 9
Розділ 2. Міжнародно-правове співробітництво у сфері інформаційних відносин
2.1. Інститут захисту і безперешкодної передачі персональних даних 4,5 2 2 0,5
2.2. Міжнародне медіаправо 3 2 1
2.3. Міжнародно-правові аспекти управління Інтернетом 4,5 2 2 0,5
2.4. Міжнародно-правове співробітництво в сфері інформаційної безпеки 4,5 2 2 0,5
2.5. Інформаційне законодавство країн світу 4,5 2 2 0,5
Всього: 21 8 10 3
Реферат 6 (6) 6
Залік 8 (2) 6
Разом: 60 18 18 (6) 24