Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

ЗМІСТ

завантажити збірку

Пилипчук В. Г.,

Становлення і розвиток інформаційного суспільства в Україні: особливості, проблеми, правове регулювання ………………………………

 

 

7

Мельниченко А. А,.

Трансформація характеру взаємодії сфери освіти і ринку праці в умовах інформаційного суспільства …………………………………

 

 

12

Баранов О. А.,

Розвиток теоретико-правових положень розвитку інформаційного суспільства……………………………………………………………

 

 

14

Фурашев В.М.Інформаційне право в інформаційному суспільстві ………………..  

19

Новіков Б. В.,

Творчість у юридичному вимірі ……………………………………………………

 

23

Ожеван М. А.,

Утопії й реалії українського «нового індустріалізму»………………..

 

25

Золотар О. О.,

Цифрова диктатура в інформаційну епоху …………………………..

 

31

Горлинський В. В.,

Ціннісно-смисловий вимір інформаційного суспільства……………

 

35

Крилова Ю. І.,

Розвиток інформаційного суспільства в Україні: правовий аспект………………………………………………………………………………………….

 

 

40

Доронін І. М.,

Проблеми трансформації функції держави в інформаційну епоху…………………………………………………………………….

 

 

43

Скиба А. Ю., 

Інформаційне суспільство в Україні:  розвиток  від зародження до сьогодення ……………………………………………………………..

 

 

48

Акімова О. А.,

Інформаційна компетентність як імператив ефективності управлінських рішень в публічному управлінні ……………………..

 

 

50

Цирфа Г. О.,

Трансформація економіки в умовах інформаційного суспільства …

 

52

Корж І. Ф.,

Комунікація – важлива  функція держави та ознака сучасного демократичного суспільства…………………………………………..

 

 

56

Мельник Б. Б.,

Роль експертного знання у формування інформаційного суспільства та суспільства знань ……………………………………..

 

 

60

Свиридова І. О.,

Використання методу експертних оцінок при дослідженнях процесів з високим рівнем невизначеності……………………………

 

 

63

 Забара І. М.,

Міжнародно-правові засади глобального інформаційного суспільства ..

 

 

 

 

65

Костенко І. В.,

Баланс прав і інтересів людини та держави в інформаційній сфері ..

 

69

Солончук І. В.,

Інформаційне суспільство: цивільне судочинство ………………….

 

72

Шаповалова О. А.,

Соціальна інженерія: виклики та загрози інформаційної доби ……..

 

77

Колотило М. О.,

Соціальна міфотворчість як механізм функціонування інформаційного суспільства…………………………………………..

 

 

79

Кодинець А. О.,

Правові засади реалізації положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині охорони інтелектуальної власності в умовах формування інформаційного суспільства …………………..

 

 

 

83

Шахбазян К. С.,

Сучасні проблеми міжнародно-правового регулювання охорони прав інтелектуальної власності в Інтернеті…………………………..

 

 

88

Гордієнко С.  Г.,

Загрози інноваційній діяльності та інтелектуальній власності – загрози існування державності………………………………………..

 

 

92

Яшарова М. М.,

Службові об’єкти інтелектуальної власності: проблемні питання правового регулювання………………………………………………..

 

 

97

Ващенко Б. О.,Проблеми захисту авторських прав порушених у мережі Інтернет ..  

104

Бежевець А. М.,

Особливості є – декларування  об’єктів інвестування ……………….

 

109

Ткачук Т. Ю.,Теоретико-правове осмислення інформаційної безпеки держави у контексті  розвитку інформаційного суспільства…………………….  

 

111

Дзьобань О. П.,

Європейський вектор суспільного розвитку й інформаційна безпека України ……………………………………………………….

 

 

114

Соснін О. В.,

Політико-правові проблеми організації інформаційно-комунікаційної безпеки держави ……………………………………..

 

 

119

Повидиш В. В.,

Інформаційно-комунікаційна безпека: проблеми юридичного визначення …………………………………………………………….

 

 

124

Дудіна О. О.,

Проблемні питання правового забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах …………………………………………………….

 

 

 

 

 

129

Петряєв О.С

Інформаційні білі плями як новий метод маскування ісламських терористів………………………………………………………………

 

 

133

Радзієвська О. Г.,

Проблемні питання законодавчого врегулювання захисту дитини від негативних інформаційних впливів в умовах інформаційного суспільства …………………………………………………………….

 

 

 

135

Мироненко Ю. С.,

«Групи смерті»: кримінально – правовий аспект …………………….

 

140

Іванченко В. Ю. ,Проблемні питання притягнення до юридичної відповідальності за здійснення інформаційно – психологічних впливів ………………….  

 

143

Мнищенко М. О.,

Проблеми посилення впливу інформаційної сфери на життя суспільства та способи подолання їх з боку держави ………………

 

 

146

Фарадж Д. Ю.,Інформаційна війна та інформаційний тероризм ….  

150

Яременко О. І.,

Кіберпростір як об’єкт правового регулювання……………………

 

153

Каращук А .Я.,

Дискурсивні війни и міф …………………………………………….

 

157

Капиця А. Р.,Творчість: від прекрасного до прибуткового або як захистити свої ідеї в інформаційному суспільстві ………  

 

161

Багінський А. В.,

Трансформація інформаційної стратегії Кремля…………………….

 

163

Полтавець С. В.,

Сучасний національний наратив в умовах інформаційної війни з РФ ……………………………………………………………………………………………….

 

 

167

Штихно Я. С.,

Проблеми розвитку  інформаційного законодавства в незалежній Україні …………………………………………………………………

 

 

170

Федорова І. І.,

Парадокси інформаційної культури: «фатальні стратегії» деформації особистості в просторі Інтернеткомунікацій……………

 

 

174

 Петряев С. Ю.,Информационно-технические и образовательные аспекты киберсоциализации……………………………………………………  

 

 

178

Красноступ Г. М.,

Культурна складова мовлення: перспективи правового регулювання ……………………………………………………………

 

 

181

Маньгора Т. В.,Інформаційна діяльність юриста як складова інформаційної культури  

 

185

Чепульченко Т. О.,Автономія закладу вищої освіти у сучасних умовах державотворення з урахуванням розвитку інформаційного суспільства  

 

 

189

Маньгора В. В.,Формування інформаційної компетентності майбутніх юристів у процесі  фахової підготовки ………………………………………….  

 

192

Мисливий В. А.,

Штучний інтелект як суб’єкт дорожньо-транспортних деліктів……

 

196

Чернишина Г. Г.,

Інформаційна технологія в інформаційному суспільстві: значення…

 

200

Горовий В. М.,

Проблеми змістового розвитку технологій інформаційного  суспільства………………………………………………………………

 

 

202

Юдкова К. В.,Забезпечення прав людини при використанні інформаційних технологій ……………………………………………………………..  

 

207

Казьмирова І. В.,

Доступ до електронних інформаційних систем:законодавчі новації…………………………………………………………………..

 

 

210

Миськевич Т.,

Соціальні інститути в суспільстві знань: сучасна бібліотека як локальний центр неформальної освіти дорослих…………………….

 

 

213

Осьмак А. С.,

До питання класифікації громадських організацій в умовах цифровізації суспільства……………………………………………….

 

 

216

Струнгар В. В., Кооперація бібліотек та користувачів у формуванні національного інформаційного простору …………………………………………….  

 

218

Єгорова В. С.,Право на інформацію згідно з Конституцією України………………  

223