Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Основи юридичної клінічної практики

Анотація. Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширені плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового і поточного контролю, кейси. Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту здобути навички формування документів правового характеру відповідно до нормативних вимог щодо їх форми і змісту та враховуючи кращі практики складання процесуальних документів, а також навчити практичним умінням і професійній відповідальності студентів-юристів.

Розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі Всього Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
кредитів годин Лекції Практичні (семінарські) заняття Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми) СРС

Денна

1 2 60 18

18

24 залік
Заочна 1 2 60 8 2 50

залік

                                  Структура другого кредитного модуля

з/п

Назви розділів і тем Кількість годин
Всього у тому числі:
Лекції Практ-ні

(семінар.)

Лабораторні СРС
1 2 3 4 5 6

7