Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Основи інформаційного права

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Основи інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основні питання: роль та значення інформації та інформаційних технологій у сучасному світі; правові особливості інформації та інформаційних процесів; інформаційну сферу як об’єкт правового регулювання;            інформаційну інфраструктуру і суспільні відносини; предмет та методи інформаційного права; правовідносини в інформаційній сфері; систему принципів інформаційного права; систему інститутів та термінологічну систему інформаційного права;        визначення інформаційного права як галузі права; основні положення щодо взаємозв’язку правосвідомості та інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Структура кредитного модуля

 

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7
Розділ І. Загальна частина

Основні засади інформаційного права

1. Інформація та інформаційні технології у сучасному світі 6 2 2 2
2. Інформаційна сфера та інформаційна інфраструктура 6 2 2 2
3. Правові особливості інформації та інформаційних процесів 6 2 2 2
4. Предмет та методи інформаційного права 6 2 2 2
5. Система принципів інформаційного права 6 2 2 2
6. Система інститутів та термінологічна система інформаційного права 6 2 2 2
7. Інформаційне право як галузь права. 6 2 2 2
8. Правовідносини в інформаційній сфері 6 2 2 2
9. Правосвідомість та інформаційне право 4 2 2 2
10. Модульна контрольна робота 3 (4) 3
11. Реферат 3 (4) 3
Залік 2 (2)
Разом 60 18 18 (4) 24