Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Правове регулювання авторського права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

 

Структура кредитного модуля

№ п\п Назва теми Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

Робота

1                            2 3 4 5 6 7
Розділ І. Поняття та зміст авторського права
1 Авторське право в системі права інтелектуальної власності 12 2 3   7
2 Особисті немайнові права автора та суб’єктів суміжних прав 11 2 2   7
3 Майнові права авторів та суб’єктів суміжних прав 14 3 3   8
Розділ ІІ Особливості суб’єктно-об’єктного складу авторського права
4 Суб’єкти авторського права 12 3 2   7
5 Об’єкти авторського права 11 2 2   7
Розділ ІІІ Захист авторського і суміжних прав
6 Види порушень авторського і суміжних прав 11 2 2   7
7 Способи захисту авторського і суміжних прав 11 2 2   7
8 Модульна контрольна робота 2 2  
9 Реферат 4   4
10 Залік 2 2  
Всього годин 90, з них: 90 18 18   54