Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Правові аспекти інформаційної безпеки

Анотація. Інформаційна безпека – стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері, а також захищеність інформації від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати шкоду суб’єктам інформаційних відносин. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.

Структура кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Правове забезпечення інформаційної безпеки у сучасних умовах
1.1. Теоретико-правова сутність поняття “правове забезпечення”. 8 2 2 4
1.2. Особливості правового захисту інформаційного суверенітету в умовах глобалізації інформаційного простору. 4 2 2
1.3. Трансформаційні процеси в системах забезпечення національної та міжнародної інформаційної безпеки. 8 2 2 4
Всього: 20 6 4 10
Розділ 2. Законодавча основа забезпечення інформаційної безпеки
2.1. Законодавче забезпечення обороту інформації. 6 2 4
2.2. Юридична відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення інформаційної безпеки. 15 4 4 7
2.3. Відповідність законодавчої бази забезпечення інформаційної безпеки сучасному стану науково-технічного прогресу. 5 2 3
Всього: 26 6 6 14
Розділ 3. Особливості правового забезпечення інформаційної безпеки у сучасних умовах
3.1. Кратка характеристика сучасних умов правового забезпечення інформаційної безпеки. 8 2 2 4
3.2. Роль і місце правової науки та правового регулювання суспільних відносин в системі забезпечення інформаційної безпеки у постіндустріальному суспільстві. 6 2 2 2
3.3. Правове моделювання та прогнозування. 14 2 4   8
Всього: 28 6 8 14
Реферат: 8 (8) 8
Контрольна робота: 3 (3) 3
Залік: 5 (2) 5
Разом: 90 18 18 (11) 54