Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Право промислової власності» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

 Структура кредитного модуля

 

№ п\п Назва теми Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7
Розділ І. Патентне право
1 Право промислової власності у системі права. 10 2 2   6
2 Охорона прав на винаходи, корисні моделі. 10 2 2   6
3 Охорона прав на промислові зразки. 10 2 2   6
Розділ 2 Правова охорона засобів індивідуалізації
4 Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг як інститут цивільного права 10 2 2   6
5 Охорона комерційних найменувань 10 2 2   6
6 Правова охорона торговельних марок 10 2 2   6
7 Теоретичні та практичні аспекти охорони географічних зазначень 10 2 2   6
Розділ 3 Правова охорона інших об’єктів промислової власності
8 Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозицій . 10 2 2   6
9 Комерційні таємниця та недобросовісна конкуренція як об’єкти промислової власності. 10 2 2   6
Всього годин 90, з них: 90 18 18   54