Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація. Відсутність державної політики в сфері інтелектуальної власності стало першопричиною проблем інтелектуальної власності в Україні. Наслідком цього є низький науково-прикладний рівень розробки суто теоретичних наукових проблем та напрацювань теорії і практики у сфері забезпечення захисту інформації з обмеженнями у доступі. Останні залишаються несистематизованими та невідпрацьованими. Існує чимало й інших проблем організації та функціонування системи забезпечення захисту інтелектуальної власності державними й недержавними структурами.

Актуальність розробки суто теоретичних і практичних проблем діяльності державних та недержавних структур із захисту інтелектуальної власності у системі забезпечення безпеки України зумовлюється необхідністю реформування галузі, осмислення сучасних викликів і загроз, пріоритетів розвитку системи національної безпеки в XXI столітті, принципів побудови органів та організацій України із забезпечення ефективного захисту її інтелектуального потенціалу.

 Структура кредитного модуля

№ з\п Зміст тем Кількість годин
Всього Лекції Практ.

заняття

Індив.

заняття

Самост.

робота

1 Тема 1. Поліваріантність сучасних методологічних платформ пізнання феномену інтелектуальної власності 10 2 2 6
2 Тема 2. Системний метод у методологіях пізнання як основа дослідження соціально-політичних феноменів 8 2 2 4
3 Тема 3. Теорія визначення понятійно-категоріального апарату 10 2 2 6
4 Тема 4. Методологічні аспекти забезпечення службами безпеки захисту інформації та інтелектуальної власності в Україні 8 2 2 4
5 Тема 5. Проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності 8 2 2 4
6 Тема 6. Співвідношення категорій та понять, які співвідносяться з поняттям захисту інтелектуальної власності 10 2 2 6
7 Тема 7. Система складових інтелектуальної власності 14 2 2 10
8 Тема 8. Правовий захист інформації з обмеженим доступом в Україні 12 2 2 8
9 Тема 9. Завдання державних та недержавних структур України із захисту інтелектуальної власності, що міститься в інформації з обмеженим доступом 10 2 2 6
  Всього за дисципліною 90 18 18   54