Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Проблеми інформаційного права

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Проблеми інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основні проблемні питання: правового забезпечення свободи слова, створення, поширення, використання та доступу до інформації; правового регулювання діяльності суб’єктів  створення інформації; правового регулювання діяльності суб’єктів  електронних комунікацій та інфраструктури збереження інформації; правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з мережею Інтернет, електронними документами та електронним підписом, електронним урядуванням, дистанційним навчанням, телемедициною, електронним бізнесом, територіально-розподіленими інформаційно-телекомунікаційні системи; визначення предмета інформаційного права, інформаційних правовідносин,         категорійно-термінологічного апарату інформаційного права, принципів інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Структура кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7
Розділ І. Загальна частина

Проблеми  правового регулювання інформаційних відносин

1. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права 6 2 4
2. Свобода слова та створення інформації 8 2 2 4
3. Забезпечення свободи доступу до інформації 8 2 2 4
4. Свобода поширення інформації 6 2 4
5. Свобода використання інформації.  8 2 2 4
6. Оборот інформації 6 2 4
Розділ 2.

Проблеми  правового регулювання інформаційно-інфраструктурних  відносин

7. Суб’єкти  створення інформації 8 2 2 4
8. Електронні комунікації 6 2 4
9. Інфраструктура збереження інформації 6 2 2 2
10. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет 4 2 2
11. Електронні документи та електронний підпис 4 2 2
12. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних електронним урядуванням  6 2 2 2
13. Правове регулювання: дистанційне навчання, телемедицина, електронний бізнес 4 2 2
14. Територіально-розподілені інформаційно-телекомунікаційні системи. 6 2 2 2
Розділ 3.

Проблеми теорії інформаційного права

15. Визначення предмета інформаційного права. 6 2 2 2
16. Інформаційні правовідносини. 4 2 2
17. Категорійно-термінологічний апарат інформаційного права. 6 2 2   2
18. Принципи інформаційного права. 4 2   2
19. Реферат 10 (4) 10
20. Залік 4 (2) 4
Разом 120 36 18 (4) 66