Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Роль і місце інформаційногоправа і права інтелектуальної власності в сучасних умовах

Завантажити збірку матеріалів

З М І С Т

Пилипчук В.Г., Беланюк М.В

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО І ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ НАУКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Новицький А.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Стрельбицький М. П.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Цимбалюк В.С.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗНАННЯ, ЯК КОНСОЛІДОВАНОГО ОБ’ЄКТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРАВІ ТА ПРАВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Забара І.М.

РОЛЬ НАУКИ МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кравчук О.О.

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ В ПРОЦЕДУРАХ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ МАЙНА ТА ДОХОДІВ

Андрощук Г.О.

IT-ІНДУСТРІЯ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Бутнік-Сіверський О.Б.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гордієнко С.Г.

ЧИНОВНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Улітіна О.В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Кодинець А.О.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Зеров К.

ВІДТВОРЕННЯ ТВОРУ, ЩО РОЗМІЩЕНИЙ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Литвин О.В.

ПИТАННЯ ОХОРОНИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬВ ДИСЦИПЛІНІ «ПАТЕНТОЗНАВСТВО І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

Петренко С.

ІНТЕРНЕТ САЙТ, ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Арданов О.Є.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Медведева Н.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТНОЇ ОХОРОНИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Штефан А.С.

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ФАКТИ У ПРЕДМЕТІ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Жорнік Р.О.

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ІНТЕРНЕТІ

Красноступ Г.М.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ РОЯЛТІ ДЕРЖАВНИМИ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯМИ

Коваленко Т.В.

ЗАХИСТ ПРАВ ПАРАСОЛЬКОВОЇ  ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Ткаленко К.В.

ПРАВОВА ОХОРОНА ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗА МІЖНАРОДНИМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Цирфа Г.О.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТА КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Троцька В.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Недогібченко Є.Г.

«ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТАЄМНИЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ»

Кириленко О. Г., Литвинова Л. А.

ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА БАЗИ ДАНИХ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Бежевець А.М.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ПРАВОВІДНОСИН      

Шестакова Л.Ю.

ПРАВОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Чеховська М.М.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Грибенюк Ю.Г.

інформатизаціЯ  культурно-мистецькОЇ сферИ

Кедя Ю.О.

РЕКЛАМНЕ ПРАВО: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

Петренко І.І.

ПРАВОВА ОХОРОНА РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ, ЯК ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Чередник Н.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТ

Шабалін А.В.

ВІДКРИТТЯ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Завантажити збірку матеріалів