Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Судова експертиза

Анотація. В навчальну програму дисципліни «Судова експертиза» включені основні наукові, методичні та правові положення організації підготовки призначення та проведення судово-експертних досліджень в Україні. На  підставі спеціалізації факультету особливу увагу приділено вивченню організації призначення судових експертиз захисту прав інтелектуальної власності, техніко-комп’ютерним судовим експертизам і найбільш поширеним криміналістичним експертизам.

 

Структура навчальної дисципліни.

Форма

навчання

Семестр Всього кредитів Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
Лекції Практичні МКР Самостійна

робота

студента

Денна 8 2 60 18 18 1 24 Залік
Заочна 7 2 60 6 4 1 50 Залік

 

 

Структура кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7
Розділ І. Загальна частина

Наукові, методичні та правові основи судових експертиз

1.1. Загальна теорія судової експертизи 6 2 2 2
1.2. Правове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні 6 2 2 2
1.3. Класифікація судових експертиз та методологія їх проведення 6 2 2 2
Всього 18 6 6 6
Розділ ІІ. Особлива частина

Призначення судових експертиз

2.1. Призначення криміналістичних експертиз 6 2 2 2
2.2. Призначення судової експертизи матеріалів речовин та виробів 5 2 2 1
2.3. Призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності 5 2 2 1
2.4. Призначення судової мистецтвознавчої експертизи. 5 2 2 1
2.5. Призначення техніко-комп’ютерної судової експертизи. 5 2 2 1
2.6. Призначення судово-автотехнічної експертизи. 1 1
2.7. Призначення судово-економічної експертизи. 1 1
2.8. Призначення пожежно-технічної судової експертизи 1 1
2.9. Призначення судово-біологічної, судово-грунтознавчої та судова екологічної експертизи. 1 1
2.10. Призначення судової акустичної експертизи. 1 1
2.11. Відвідування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 4 2 2
2.12 Модульна контрольна робота 1 (2) 1
Всього 36 12 12 (2) 12
Залік 6 6
Разом 60 18 18 (4) 24