Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Судова експертиза

Анотація. В навчальну програму дисципліни «Судова експертиза» включені основні наукові, методичні та правові положення організації підготовки призначення та проведення судово-експертних досліджень в Україні. На  підставі спеціалізації факультету особливу увагу приділено вивченню організації призначення судових експертиз захисту прав інтелектуальної власності, техніко-комп’ютерним судовим експертизам і найбільш поширеним криміналістичним експертизам.

Анотація. В навчальну програму дисципліни «Судова експертиза» включені основні наукові, методичні та правові положення організації підготовки призначення та проведення судово-експертних досліджень в Україні. На  підставі спеціалізації факультету особливу увагу приділено вивченню організації призначення судових експертиз захисту прав інтелектуальної власності, техніко-комп’ютерним судовим експертизам і найбільш поширеним криміналістичним експертизам.

 Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, дає уявлення про предмет судової експертизи, її об’єктах та  завданнях, про поняття спеціальних знань експерта і суб’єктах експертної діяльності; розкриває загальні принципи і постулати, закономірні для судової експертизи будь-якого роду; технологію експертного дослідження як особливого виду пізнавальної діяльності; методологію експертних досліджень в цілому і концептуальні напрями розвитку судової експертизи (математизація, комп’ютеризація, автоматизація експертних досліджень), а також розглядає деякі види експертиз, які проводяться у кримінальних і цивільних справах.

Таким чином, предметом вивчення навчальної дисципліни «Судова експертиза» є закономірності створення і функціонування правових, методологічних та організаційних основ судово-експертної діяльності.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Судова експертиза» є підготовка спеціалістів за спеціальністю «Право», які володіють знаннями у судово-експертній діяльності та навичками з призначення судових експертиз справ, що перебувають у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

1.2. Основним завданням навчальної дисципліни є забезпечення майбутніх юристів вмілому і творчому використанню на практиці знань, що були отриманні при засвоєнні положень даної дисципліни у випадках призначення та використання судових експертиз в процесі розслідуванні кримінальних, цивільних та господарських справ. На принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти  дослідження здійснювати судову експертні діяльність в Україні.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • взаємозв’язку судової експертизи з юридичної практикою;
 • сутність, задачі та правову базу забезпечення судово-експертної діяльності;
 • особливостей прав, обов’язків та правового захисту суб’єктів судово-експертної діяльності;
 • класифікацію судових експертиз та їх сучасні можливості.
 • тактику підготовки, призначення і проведення експертизи;
 • основи експертних технологій;
 • сутності основних понять та термінів, «тотожність» та «відмінність» у сфері судової експертизи;
 • правових проблем забезпечення судово-експертної діяльності;
 • основ охорони та захисту інформації яка була отримана під час судово-експертної діяльності

вміти:

 • давати оцінку висновку експерта, використовувати висновок експерта при прийнятті та обґрунтуванні юридично значущих рішень;
 • застосовувати відповідні нормативно-правові акти та положення під час призначення, проведення та оцінки актів експертизи;
 • зрозуміло та грамотно формулювати питання при призначенні різних видів судових експертиз;
 • використовувати висновки судових експертиз, як елемент доказової бази при вирішенні судових питань.