Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Судова медицина

Мета навчальної дисципліни − формування знань про нормативно-правові основи призначення та проведення судово-медичної експертизи на Україні, оволодіння студентами загальними теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для правильного і своєчасного призначення судово-медичної експертизи, вірного формулювання її цілей, забезпечення необхідними матеріалами для проведення судово-медичної експертизи, грамотного трактування її висновків.

Основними завданнями викладання судової медицини у вищих навчальних закладах України є:

– ознайомлення студентів з предметом судової медицини, її завданнями, законодавчими і процесуальними положеннями судово-медичної експертизи;

– вироблення знань про види, порядок призначення і проведення судово- медичної експертизи;

– навчання грамотного формулювання необхідних питань, що виносяться на вирішення судово-медичної експертизи і об’єктивної оцінки висновків експертизи;

– формування принципових уявлень, про особливості судово-медичної  експертизи у осіб різного віку та при різних ушкодженнях;

– навчання розпізнавання основних ознак ушкоджень, які найчастіше зустрічаються в судово-слідчій практиці та їх експертне значення;

– формування знань про обставини, при яких необхідно обов’язково призначати судово-медичної експертизу, а також про права і обов’язки судово-медичних експертів і працівників судово-слідчих органів в організації і проведенні судово-медичної експертизи;

– прищеплення студентам навичок правильної поведінки з потерпілими, ознайомлення з досвідом роботи судово-медичних експертних закладів, їх документацією.

В кінцевому результаті вивчення навчальної дисципліни “Судова медицина” студенти повинні знати:

 • основні положення та завдання вітчизняної судової медицини;
 • законодавчі, організаційні та процесуальні вимоги до судово-медичної експертної служби;
 • порядок призначення та проведення судово-медичної експертизи;
 • можливості та межі компетентності судово-медичної експертизи, її види та об’єкти;
 • підстави для призначення судово-медичної експертизи;
 • особливості проведення судово-медичної експертизи у осіб різного віку та при різних ушкодженнях, захворюваннях;
 • права і обов’язки судово-медичних експертів та працівників судово-слідчих органів в процесі організації та проведення судово-медичної експертизи.

По закінченню вивчення навчальної дисципліни “Судова медицина” студенти повинні вміти:

 • своєчасно і правильно призначати судово-медичну експертизу;
 • формулювати питання для судово-медичної експертизи з урахуванням компетенції експертів; вчасно забезпечити необхідними даними і додатковими матеріалами на підекспертний об’єкт;
 • оглянути труп на місці його виявлення і вирішити важливі питання для розкриття злочину по “гарячих слідах”;
 • виявляти і вилучати речові докази зі слідами крові, виділень, волосся та інших біологічних об’єктів;
 • об’єктивно оцінювати висновки судово-медичної експертизи і правильно використовувати отримані данні в розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів проти особи;
 • аргументовано, при необхідності, призначати комплексну, додаткову або повторну експертизу.