Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Анотація. Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширені плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового і поточного контролю. Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту здобути навички застосування сімейного законодавства,  підготовки до ведення справ, пов’язаних із сімейними спорами.

Розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі Всього Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
кредитів годин Лекції Практичні (семінарські) заняття Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми) СРС
Денна 1 3 90 36 18 36 Диф.залік
Заочна 1 3 90 6 2 82

Диф.залік

Структура другого кредитного модуля

з/п

Назви розділів і тем

Кількість годин
Всього у тому числі:
Лекції Практ-ні

(семінар.)

Лабораторні

СРС

1

2 3 4 5 6

7