Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Цивільне право України. Загальна частина

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

 Структура першого кредитного модуля

Кількість годин

Лекції

семінар

СРС
змістовий модуль І

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

 

1 Цивільне право в системі права України 4 4 4

 

8

2 Цивільне законодавство

 

 

2 2 2
3 Наука цивільного права

 

2 2 2
4 Загальна характеристика цивільного та торгового права зарубіжних країн 2 1 2
Модульна контрольна робота 1 1
змістовий модуль ІІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ

5 Цивільні правовідносини

 

4 4 4
6 Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 4 4 4
7 Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 4 4 4
8 Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин

 

2 2 2
9 Об’єкти цивільних правовідносин 2 1 2
Модульна контрольна робота 2 1

змістовий модуль ІІІ

ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

10 Правочини 4 4 4
11 Представництво 2 2 4
12 Строки. Позовна давність 2 1 4
13 Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків 1 1 4
14 Захист цивільних прав 1 1 4
  Модульна контрольна робота 3 1
Всього годин 120, з них: 36 36 48

 

Структура другого кредитного модуля

Змістовий модуль ІV

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

15 Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб 2 2 6
16 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

 

 

4 4 6
17 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

 

2 1 6
  Модульна контрольна робота 4 1

змістовий модуль V

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

18 Загальні положення про право власності 4 4 6
19 Право приватної власності фізичних осіб 2 2 4
20 Право власності юридичних осіб 2 2 4
21 Право державної власності. 2 2 4
22 Право комунальної власності 2 2 2
23 Право спільної власності 2 2 4
24 Інші речові права 2 2 4
25 Захист права власності та інших речових прав 2 1 6
Модульна контрольна робота 5 1

 

змістовий модуль VІ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

26 Правове регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників 4 4 6
27 Авторське право та суміжні права 2 2 6
28 Право промислової власності 2 2 6
29 Права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників 2 1 6
  Модульна контрольна робота 6 1
Всього годин 150, з них: 36 36 78