Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Цивільне процесуальне право України

Анотація. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців. Предметом навчальної дисципліни є суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя, зокрема діяльність учасників цивільного судочинства у всіх судових інстанціях щодо здійснення правосуддя у справах позовного, наказного та окремого провадження з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин, за винятком випадків, коли розгляд таких справ здійснюється за правилами іншого судочинства. Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі:

1) Цивільне процесуальне право 1;

2) Цивільне процесуальне право 2.

Структура навчальної дисципліни.

Форма навчання Кредитні модулі Всього Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
кредитів годин Лекції Практичні (семінарські) заняття Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми) СРС
Денна Всього 7,5 225 68 50 0 107  
1 3,5 105 36 18 0 51 залік
2 4,0 120 32 32 0 56 екзамен
Заочна Всього 5,5 165 16 6 0 143  
1 3,5 105 10 2 0 93 залік
2 2,0 60 6 4 0 50 екзамен

Структура першого кредитного модуля: 

з/п

Назви розділів і тем Кількість годин
Всього у тому числі:
Лекції Практ-ні

(семінар.)

Лабораторні СРС
1 2 3 4 5 6 7
 

Розділ «Загальна частина»

1.1. Тема 1.1. Предмет і система цивільного процесуального права України 10 4 2 0 4
1.2. Тема 1.2. Принципи цивільного процесуального права 10 4 2 0 4
1.3. Тема 1.3. Цивільні процесуальні правовідносини 6 2 2 0 2
1.4. Тема 1.4. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 6 2 2 0 2
1.5. Тема 1.5. Склад суду при здійсненні правосуддя в цивільних справах 4 2 0 0 2
1.6. Тема 1.6. Сторони в цивільному процесі 6 2 2 0 2
1.7. Тема 1.7. Треті особи в цивільному процесі 4 2 0 0 2
1.8. Тема 1.8. Представництво в цивільному процесі 6 4 0 0 2
1.9. Тема 1.9. Участь у цивільному процесі органів прокуратури та органів і осіб, які захищають права, свободи  та інтереси інших осіб 4 2 0 0 2
1.10. Тема 1.10. Інші учасники цивільного процесу 4 0 0 0 4
1.11. Тема 1.11. Докази і доказування в цивільному процесі 8 4 2 0 2
1.12. Тема 1.12. Цивільні процесуальні строки 6 2 2 0 2
1.13. Тема 1.13. Судові виклики та повідомлення 4 2 0 0 2
1.14. Тема 1.14. Судові витрати 5 2 1 0 2
1.15. Тема 1.15. Заходи процесуального примусу 4 2 0 0 2
1.16. Модульна контрольна робота 5 0  1 0 4
1.17. Реферат 5 0 0 0 5
Залік 8 0 2 0 6
  Разом  за розділом 1 105 36 18 0 51
  Всього годин 105 36 18 0 51

 Структура другого кредитного модуля 

з/п

Назви розділів і тем Кількість годин
Всього у тому числі:
Лекції Практ-ні

(семінар.)

Лабораторні СРС
1 2 3 4 5 6 7
 

Розділ «Особлива частина»

1.1. Тема 2.1. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 5 2 2 0 1
1.2. Тема 2.2. Провадження у справі до судового розгляду 5 2 2 0 1
1.3. Тема 2.3. Судовий розгляд цивільної справи 5 2 2 0 1
1.4. Тема 2.4. Судові рішення 5 2 2 0 1
1.5. Тема 2.5.  Наказне провадження 5 2 2 0 1
1.6. Тема 2.6. Загальні положення окремого провадження. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 5 2 2 0 1
1.7. Тема 2.7. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 5 2 2 0 1
1.8. Тема 2.8. Розгляд судом справ про усиновлення; встановлення фактів, що мають юридичне значення 1 0 0 0 1
1.9. Тема 2.9. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; розкриття банківської таємниці 1 0 0 0 1
1.10. Тема 2.10. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність; визнання спадщини відумерлою 1 0 0 0 1
1.11. Тема 2.11. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку; обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 1 0 0 0 1
1.12. Тема 2.12. Провадження в апеляційній інстанції 5 2 2 0 1
1.13. Тема 2.13. Касаційне провадження 5 2 2 0 1
1.14. Тема 2.14. Перегляд судових рішень Верховним судом України 5 2 2 0 1
1.15. Тема 2.15. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами 5 2 2 0 1
1.16. Тема 2.16. Виконання судових рішень у цивільних справах. 5 2 2 0 1
1.17. Тема 2.17. Відновлення втраченого судового провадження 5 2 2 0 1
1.18. Тема 2.18. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду 5 2 2 0 1
1.19. Тема 2.19. Провадження у справах за участю іноземних осіб 5 2 2 0 1
1.20. Тема 2.20. Третейський розгляд цивільних справ 4 2 1 0 1
1.21. Модульна контрольна робота 2 1 0 1 0 0
1.22. Реферат 6 0 0 0 6
  Разом  за розділом 2 90 32 32 0 26
  Екзамен 30 0 0 0 30
  Всього годин 120 32 32 0 56