Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Яшарова Марія Миколаївна

 кандидат юридичних наук,Яшарова М

старший науковий співробітник

член-кореспондент Міжнародної кадрової академії,

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності факультету соціології і права КПІ ім.. Ігоря Сікорського;

У 2005 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за спеціальністю «Інтелектуальна власність» – кваліфікація магістр професіонал з інтелектуальної власності;

У 2010 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист у Київському університеті права НАН України;

У 2011 році здобула вчений ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – за темою дисертаційного дослідження «Правова охорона службових винаходів в Україні» (Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України)

У 2015 році на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Сфера наукових інтересів: інтелектуальна власність, службове винахідництво, інноваційна діяльність та трансфер технологій.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія:

Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики. -К.: Вид-вто КУП НАНУ, 2012 . – 270 с.

Основні публікації за останні роки:

 1. Деякі питання загальної характеристики майнових прав на службові винаходи. Часопис Київського університету права. -Київ, 2008. -№ 2.- С. 194-199.
 2. Дискусійні питання щодо визначення суб’єктів службових винаходів. Часопис Київського університету права. – 2008. − № 4. − С. 169−173.
 3. Передача та придбання прав на службові винаходи. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. − Маріуполь: ПДТУ, 2008.− С. 64−66.
 4. Щодо питання розробки законопроекту зі службового винаходництва. Часопис Київського університету права. – 2009. − № 4. − С. 262−266.
 5. Особливості правової охорони прав на службові винаходи у країна СНД . Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: Зб. наук.-прак. Конф., 24 лютого 2010р. –К.: Вид-во Європейського університету.-2012.-Вип.1.-С. 105-111.
 6. Деякі питання щодо особливостей патентування службових винаходів в США. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики:Зб. наук.-прак. Конф., 22 лютого 2011р. –К.: Вид-во Європейського університету.-2012.-Вип.2.-С. 35-41.
 7. Специфіка зіхисту виключних прав на використання службових винаходів. Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 38. – Миколаїв: Одеська національна юридична академія. Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2009.− С.708−715.
 8. Історико-правові аспекти  службових  виноходів. Наукові здобутки на шляху до удосконалення правової системи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція (Частина 1).− Тернопіль,2009.− С.86−91.
 9. Особливості розподілу виключних майнових прав на службові винаходи. Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція (Частина 1 ). − Тернопіль, 2010.− С.91−92. Режим доступа: www.lex-line.com.ua
 10. Проблемні питання законодавчого визначення «службовий винахід». IV Всеукраїнській науково-практичній  конференції «Формування правової держави  в Україні: проблеми і перспективи».− Тернопіль: Вектор, 2009.− С.188−190.
 11. Основні напрямки застосування міжнародного досвіду в сфері регулювання прав на службові винаходи. Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер. Міжнар. наук. конф., присвячена пам’яті Ю.С. Червоного,(Одеса, 12 лютого2010р.)/ Одеська національна юридична академія. − Одеса: Фенікс, 2010.− С.268 −272.
 12. Щодо визначення виключних майнових прав на службовий винахід. Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,м. Запоріжжя, 28 квітня 2010 року: у 3-х частинах. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2010. – Ч.1.− С.134.
 13. Щодо стану правової охорони службових виноходів в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку української правової системи: Всеукраїнська конференція, м. Львів, 16 липня 2011 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Т. 1. – С. 80-82.
 14. Службові винаходи як різновид інтелектуальної власності. Актуальні проблеми функціонування держави та тенденції захисту прав і свобод людини: матеріали Науково-практичної Інтернет-конференції.− Київ, 2011. – С.36-38. Режим доступа: www.legalactivity.com.ua
 15. Питання щодо визначення суб’єктів службових винаходів. Міжнародної науково-техническая конференция «Университетская наука- 2011»: Сб. тезисов докладов. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2011 – С. 298-299.
 16. Патентування службових винаходів в США: теоретичні та практичні аспекти. Часопис Київського університету права. – 2011. − № 4. − С. 258-261.
 17. Винахідництво державних службовців за американським законодавством. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. − Маріуполь: ПДТУ, 2012.− С. 44−46.
 18. Особливості договору страхування інтелектуальної власності . Міжнародної науково-техническая конференция «Университетская наука- 2011»: Сб. тезисов докладов. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2012 – С. 298-299.
 19. Роль институтов в научно-техническом развитии донецкого региона. Использование и защита достижений науки и техники донецкого региона: Збірник наукових праць ПДТУ. – Мариуполь. – 2012. – Круглый стол 15 марта 2012. – С. 46-48.
 20. Современные проблемы законодательного обеспечения страхования интеллектуальной собственности. Использование и защита достижений науки и техники донецкого региона: Збірник наукових праць ПДТУ. – Мариуполь. – 2012. – Круглый стол 15 марта 2012. – С. 24-26.
 21. Особливості патентування іноземних службових винаходів. IV міжнародна науково-практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки».-К., Інститут інтелектуальної власності. Національного університету «Одеська юридична академія».- Київ, 2012.
 22. Винахідництво як напрямок інноваційної діяльності: проблеми правового забезпечення. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. − Маріуполь: ПДТУ, 2013.− С. 42−46.
 23. Яшарова, М. М. Визначення поняття промислової власності в історії законодавства України та інших країн // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2014. – № 1.— С. 238-242.
 24. Правовий захист інтелектуальної власності як засіб розвитку національної самобутності (у порівнянні з угорським хунгарікумом).-Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.); – К.:, Видавництво Ліра-К, 2014.-312
 25. Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського союза. Круглий стіл «Сучасні тенденції, загрози та перспективи в сфері розвитку інтелектуальної власності у правовій та комерційній площинах: вітчизняна та міжнародна практика» – К.:, Видавництво Ліра-К, 2014.-275.
 26. Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2015. – № 2.— С. 250-254.
 27. Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2015. – № 1.— С. 213-216.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Email: mariy-yasharova13@ukr.net

тел.: +38 (044) 204 91 59