Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Інноваційна діяльність та комерціалізація прав інтелектуальної власності

Структура навчальної дисципліни

Форма навчання Кредитні модулі Всього Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
кредитів годин Лекції Практичні (семінарські) заняття Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми) СРС
Денна 1 3 90 18 18 54 залік
Заочна 1 3 90 8 4 78 залік

 

 

Структура кредитного модуля

Назви розділів і тем Кількість годин
Всього у тому числі
Лекції Практичні (семінарські) Лабораторні (комп’ютерний практикум) СРС
1 2 3 4 5 6
Розділ 1.   Інтелектуальна власність в інноваційному підприємництві
Тема 1.1. Ключові визначення інтелектуальної власності: комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності, ліцензія, нематеріальний актив, об’єкт права інтелектуальної власності, патент, інновації , інноваційна діяльність, інноваційний продукт. 9 2 2 5
Тема 1.2. Міжнародна система інтелектуальної власності 12 2 2 4
Тема 1.3. Система патентної інформації та документації 4
Разом за розділом 1 21 4 4 13
Розділ 2.   Управління інтелектуальною власністю на етапі розроблення інноваційної продукції
Тема 2.1. Основні поняття і принципи управління інтелектуальною власністю. 11 2 2 3
Тема 2.2. Життєвий цикл об’єкта права ІВ і етапи розроблення інноваційної продукції. 4
Тема 2.3. Кількісне оцінювання факторів відстеження ризиків. 10 2 2 3
Тема 2.4. Послідовність оцінювання прав на об’єкти інтелектуальної власності. 3
Разом за розділом 2 21 4 4 13
Розділ 3. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності
Тема 3.1. Методика комерціалізації розробок. 14 2 2 3
Тема 3.2. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності 4
Тема 3.3. Технологічний аудит та форми існування. 3
Тема 3.4. Технопарки як платформи інтелектуальної власності. 8 2 2 4
Разом за розділом 3 22 4 4 14
Розділ 4. Управління інтелектуальною власністю при комерціалізації інновацій
Тема 4.1. Інноваційні стратегії підприємства при комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 8 2 2 4
Тема 4.2. Формування на підприємстві портфеля об’єктів права інтелектуальної власності на інновацію 8 2 2 4
Тема 4.3. Введення в господарський обіг об’єктів права інтелектуальної власності на інновацію 10 2 2 3
Тема 4.4. Обґрунтування доцільності та способу правової охорони інтелектуальної власності 3
Разом за розділом 4 26 6 6 14
Залік    
Всього годин 90 18 18 54