Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Інформаційне право

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Інформаційне право» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основі питання: основні положення інформаційного права; правові режими інформації;       система нормативно-правових актів інформаційного законодавства; інформаційне законодавство у сфері створення, розповсюдження та зберігання інформації; теоретичні засади та зміст процесу систематизації інформаційного законодавства; засади правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет; основи міжнародного та європейського інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Структура кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7

Розділ І. Загальна частина

Основні засади інформаційного права

1. Основні положення інформаційного права 9 2 2 5
2. Правовий режим інформації 9 2 2 5
3. Система нормативно-правових актів інформаційного законодавства  

9

2 2 5
4. Інформаційне законодавство у сфері створення інформації 9 2 2 5
5. Інформаційне законодавство у сфері розповсюдження інформації 9 2 2 5
6. Інформаційне законодавство у сфері зберігання інформації 9 2 2 5
7. Систематизація інформаційного законодавства 9 2 2 5
8. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет 9 2 2 5
9. Міжнародне та європейське інформаційне право 6 2 2 4
10. Модульна контрольна робота 5 (4) 5
11. Реферат 5 (4) 5
12. Залік 2 (2)
Разом 90 18 18 (8) 54