Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Аспірантура (PhD)

Випускова кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 Право. 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

 Кількість кредитів ЄКТС

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 60 кредитів ЄКТС.

Підготовка в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Документи для вступу до аспірантури

Відділ аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського