Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Кодинець Анатолій Олександрович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доктор юридичних наук

Доцент кафедри.

У 2003 році закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію магістра права.
У 2008 р. закінчив з відзнакою денне відділення Державного інституту інтелектуальної власності за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та здобув кваліфікацію керівника установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності.
З 2003 р. по 2007 р. працював асистентом на кафедри цивільного права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, з 2007 р. – доцентом кафедри цивільного права, а з 2013 р. – доцентом кафедри інтелектуальної власності. У 2008 р. отримав вчене звання доцента.

У травні 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступені кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 на тему «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України».

Опублікував понад 35 наукових праць з питань цивільного права та права інтелектуальної власності, серед них: монографію «Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг» (2007), науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України (у співавт., 2005), «Цивільне право. Практикум. Навчальний посібник» (у співавт., 2008), Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України ІАС «Ліга-Закон» (у співавт., 2008).

Напрямки наукової діяльності: право інтелектуальної власності, цивільне право, договірне право.

Адвокат Київської міської колегії адвокатури.

Наукові публікації

Роботи за останній рік:

Статті у фахових виданнях:

 1. Кодинець А.О. Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору // Підприємництво, господарство і право, №1, 2015 – С.22-26.
 2. Кодинець А.О. Договорні інформаційні відносини у сфері наукової діяльності: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право, №2, 2015 – С. 15-18.
 3. Кодинець А.О.Договірні засади внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу// Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки, 2014, №6 – С. 160-164.
 4. Кодинець А.О.Договірні відносини у сфері створення об’єктів інтелектуальної діяльності: особливості та правова природа // Державо і право. Збірник наукових праць, №67, 2015 – С.167-178.
 5. Кодинець А.О. Інформація як об’єкт цивільних прав: концепція, методологія, правова природа. // Право України, №1, 2015 – С.107-115.
 6. Кодинець А.О. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин. // Право України, №7, 2015 С. 96-104.
 7. Кодинець А.О.Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практиа інтелектуальної власності, №1, 2015 – С. 11-18.
 8. Кодинець А.О. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності, №2, 2015 – С.5-13.
 9. Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес, №1, 2015. – С. 169-178.
 10. Кодинець А.О.Договірні відносини, які виникають у зв’язку із створенням обєктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору // Вісник Академії Прокуратури України, №1, 2015. С. 35-42.
 11. Кодинець А.О. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого // Вісник Академії Прокуратури України, №2, 2015 – С. 11 -17.
 12. Кодинець А.О.Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпоряджання правами на торговельні марки // Часопис Академії Прокуратури України , №1, 2015 – С.101-109.
 13. Кодинець А.О. Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння // Юридична Україна, №1, 2015. – С. 35-42.
 14. Кодинець А.О. Формування та розвиток системи договірного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності// Вісник Ужгородського університету, №31, 2015. – С. 130-134.
 15. Кодинець А.О. Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні // Вісник Запорізького університету, №4, 2014. – С. 65-72.

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Кодинец А.А. Гражданско-правовые аспекты защиты прав в сфере информационных отношений // / А. Кодинец // Закон и жизнь «Legeașiviața» (Республика Молдова), №1, 2015. – С.66-70.
 2. Kodynets Anatoliy. EU-Ukraine Association Agreement: some provisions of intellectual property protection // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ (Республіка Чехія), №1, 2015. – С. 86-91.
 3. Кодинец А.А. Концептуальные положения определения природы прав на результаты интеллектуальной деятельнсти // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Рэспубліка Беларусь), №4 (196), 2015.

Статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, INSPEC тощо):

 1. Кодинець А.О. Інформація як об’єкт цивільних прав: концепція, методологія, правова природа. // Право України, №1, 2015 – С.107-115. Міжнародна наукометрична база даних «EBSCOPublishing, Inc.» (США).
 2. Кодинець А.О. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин. // Право України, №7, 2015 С. 96-104. Міжнародна наукометрична база даних «EBSCOPublishing, Inc.» (США).
 3. Кодинець А.О. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практиа інтелектуальної власності, №1, 2015 – С. 11-18. Міжнародна наукометрична база «Index Copernicus International» (Варшава, Польща).
 4. Кодинець А.О. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності, №2, 2015 – С.5-13. Міжнародна наукометрична база «Index Copernicus International» (Варшава, Польща).
 5. Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес, №1, 2015. – С. 169-178. Міжнародна наукометрична база «Index Copernicus International» (Варшава, Польща).

Опубліковані тези конференцій та семінарів:

 1. Кодинець А.О. Проблеми законодавчого регулювання застави прав на торговельну марку. // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, та інформаційних правовідносин, присвячені пам’яті проф.О.А.Підпоригори: .зб. наук. доп. і ст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013 – 303 с. – С. 133-135. – 0,3 др. арк.
 2. Кодинець А.О. Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19-20 квітня 2012 року. – К. ТОВ “Білоцерківдрук”, 2013. – 392 с. – С. 163-166.- 0,25 др. арк.
 3. Кодинець А.О. Проблеми нормативного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 р. – ТОВ “Білоцерківдрук”, 2013. – Т.2 – 424 с.- С. 83-87. – 0, 32 др. арк.
 4. Кодинець А.О. Договори у сфері інформаційних відносин: проблеми нормативного регулювання та наукового дослідження. // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2013 року. – К. ТОВ “Білоцерківдрук”, 2014. – 436 с. – С.97-101.- 0, 32 др. арк.
 5. Кодинець А.О., Вікулова А.О., Старинець К.О. Економіко-правовий аспект патентного тролінгу. // Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень. – Київ, ВПЦ «Київський університет», 2014. – 99 с. – С. 77-79.
 6. Кодинець А.О. Співвідношення приватного та публічного права у регулюванні інформаційних відносин. // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В.Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.І.С.Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2015 –- 348 с. С. 124-128.

Контактна інформація

e-mail: a_kodynets@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/kao141