Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Лук’янчиков Євген Дмитрович

Лукьянчиков

Професор кафедри.

Доктор юридичних наук, професор.

У 1975 р. закінчив Київську вишу школу МВС СРСР за спеціальністю «Правознавство».
В 2006 році отримав вчений ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.
У 2007 році отримав вчене звання професора за кафедрою кримінально-правових дисциплін.

Професор Лук`янчиков Є.Д. викладає курси «Криміналістики», «Особливості експертного дослідження об’єктів права інтелектуальної власності» Лук`янчиков Є.Д. має понад 100 наукових праць, бере активну участь у конференціях, наукових семінарах, у тому числі міжнародних. Крім того, професор Лук’янчиков Є.Д. є член редакційної колегії – Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць.

Наукові публікації

Основні публікації за останній рік:

Статті у фахових виданнях України:

 1. Лукьянчиков Є. Д. Использование специальных знаний по новому УПК Украины // Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков // Криминалистика и судебная экспертиза. – Випуск – 58. Ч.1. – Київ, 2013. – С. 61-69.
 2. Лук‘янчиков Є. Д. Слідчий огляд: поняття та види / Є.Д. Лук‘янчиков, Б.Є. Лук‘янчиков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, №1, 2013. – С.264-269.
 3. Лук‘янчиков Є. Д. Розвиток інституту понятих у новому КПК України / Є. Д. Лук‘янчиков // Право України. – 2013. – № 11. – С. 137-144.
 4. Лукьянчиков Е. Д. Освидетельствование в системе следственных (розыскных) действий / Е. Д. Лукьянчиков, Б. Е. Лукьянчиков // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 1. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 145-151.
 5. Лук‘янчиков Є. Д. Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2(91. – С. 22-32.
 6. Лук‘янчиков Є. Д. Освідування – засіб інформаційного забезпечення розслідування / Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2014. – 2(31). – С. 131-135.
 7. Лук‘янчиков Є. Д. Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дій / Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – №1(9). – С. 1-17.
 8. Лук’янчиков Є. Д. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація /Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 149-153.
 9. Лук’янчиков Є. Д. Негласні слідчі (розшукові) дії – засоби процесуального доказування / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Право України. – 2014. – № 10. – С. 106-115.
 10. Лук‘янчиков Є. Д.Практикум з методики розслідування окремих видів злочин – сучасна корисна навчально-методична праця / Лук‘янчиков Є.Д., Чорноус Ю. М. // Право України. – 2015. – № 1. – С. 200-201.
 11. Лук’янчиков Є. Д. Законодавче регулювання інституту понятих/ Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Вісник кримінального судочинства. – № 2/2015. – С. 57-63.
 12. Лук’янчиков Є. Д. Учасники освідування / Є. Д. Лук’янчиков, В. Є. Лук’янчикова // Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 1. – С. 121-132.

У нефахових виданнях України:

 1. Лук‘янчиков Є. Д. Інформаційна діяльність / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 303.
 2. Лук‘янчиков Є. Д. Інформаційне забезпечення / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 304.
 3. Лук‘янчиков Є. Д. Інформаційне забезпечення (засоби інформаційного забезпечення розслідування) / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 304.
 4. Лук‘янчиков Є. Д. Негативні обставини та їх відображення у слідах / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 628-629.
 5. Лук‘янчиков Є. Д. Пізнавальна діяльність у розслідуванні злочинів / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 706-708.
 6. Лук‘янчиков Є. Д. Процесуальна інформація (її види) / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 820-822.
 7. Лук‘янчиков Є. Д. Психологічний вплив у досудовому розслідуванні / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 854-857.
 8. Лук‘янчиков Є. Д. Психологічні аспекти пред‘явлення для впізнання / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 858-859.
 9. Лук‘янчиков Є. Д. Психологічні особливості допиту неповнолітніх Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 860-862.
 10. Лук‘янчиков Є. Д. Психологічні прийоми подолання протидії розслідуванню / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 862-864.
 11. Лук‘янчиков Є. Д. Сліди злочину (інформаційні властивості) / Є. Д. Лук‘янчиков // Міжнароднаполіцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 918-920.
 12. Лук’янчиков Є. Д. Право особи на недоторканність під час освідування / Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є Лук’янчиков // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 26 лист. 2015 року. — Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 89-91.Право особи на недоторканність під час освідування
 13. Лук’янчиков Є.Д. Невідкладні слідчі (розшукові) дії у КПК України / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є Лук’янчиков // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матер. наук.-практ. конферен. (м. Миколаїв, 29 травн. 2015 р.). – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 95-99/ Невідкладні слідчі (розшукові) дії у КПК України
 14. Лук’янчиков Є. Д. Становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій / Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є Лук’янчиков // Криминалистика и судебная експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. – К., 2015. – С. 147-160. Становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій
 15. Лук‘янчиков Є. Д. Правове регулювання перевірки інформації про кримінальні правопорушення / Є. Д. Лук‘янчиков // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 грудня 2015 р.) – Харків : ХНУВС, 2015. – 57-61.Правове регулювання перевірки інформації про кримінальні правопорушення
 16. Лук‘янчиков Є Д. Тактика подолання протидії розслідуванню / Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання». (м. Острог, 13-14 листопада 2015 р.). – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозіка академія», 2015. – С. 193-195 Тактика подолання протидії розслідуванню
 17. Лук‘янчиков Є Д. Види пред‘явлення для впізнання поза візуального та аудіоспостереження / Є. Д. Лук‘янчиков // Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства : матеріали круглого столу (Київ, 5 листопада 2015 р.). – К. : Держ. пенітерц. служба України, Інст-т КВС, 2015. – С. 24-227.Види пред‘явлення для впізнання поза візуального та аудіоспостереження
 18. Лук’янчиков Є. Д. Право особи на недоторканність під час освідування / Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є Лук’янчиков // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 26 лист. 2015 року. — Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 89-91.Право особи на недоторканність під час освідування
 19. Лук’янчиков Є. Д. Психологічний вплив і забезпечення прав особи у кримінальному провадженні / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є Лук’янчиков // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11 груд. 2015 р.). – Луцьк, 2015. – С. 65-67.Психологічний вплив і забезпечення прав особи у кримінальному провадженні
 20. Лук’янчиков Є.Д. Захист прав особи в процесі освідування / Є. Д. Лук’янчиков // Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти [текст]: тези VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, у рамках відзначення Всеукраїнського тижня права, присвяченого річниці проголошення Загальної декларації прав людини та Дню прав людини (Київ, 24 груд. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 143-145.Захист прав особи в процесі освідування
 21. Лук’янчиков Є.Д. Примусове освідування у кримінальному провадженні / Є. Д. Лук‘янчиков // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 18 грудня 2015 року / ред. кол.: проф. Берназ В.Д., проф. Стрельцов Є.Л., проф. Орловська Н.А., доц. Неледва Н.В. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 142-145. Примусове освідування у кримінальному провадженні

У зарубіжних виданнях:

 1. Лукьянчиков Є.Д.Урегулирование видов следственного осмотра в новом УПК Украины / Е.Д. Лукьянчиков, Б.Е. Лукьянчиков // Теория и практика современной юридической науки: Тезисы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей. 26 апреля 2013 года. – Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2013. – С. 46-48.
 2. Лукьянчиков Е.Д. Освидетельствование: задачи и виды / Е.Д. Лукьянчиков, Б.Е. Лукьянчиков // Современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства: теоретические и практические аспекты : сборник материалов Международной научно-практической конференции в форме «круглого стола» / ФГБОУВПО «РАП», Центральный филиал ; отв. за вып. В.И. Филатов. – Воронеж : ООО Воронеж-Формат, 2012. – С. 156-162.
 3. Лук’янчиков Є. Д.Следственный осмотр в новом УПК Украины / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчикова // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права:теория и практика : материалы IV Международной научно-практической конференции. 16-17 апреля 2015 года / М-вообр. и науки РФ [и др.]. – Тамбов : Издательский дом ТГУим. Г.Р. Державина, 2015. – С. 89-94.

У електронних виданнях (навести адресу електронного ресурсу):

 1. Лукьянчиков Є.Д. Принципи кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників /Є.Д. Лукьянчиков, В.О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – №1(7). – С. 1-9. – Режим доступу: http://vak.in.ua/archives/16
  Лук’янчиков Є. Д.Правові та організаційні питання освідування / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 1(11) : [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n1/15lydopo.pdf.

Контактна інформація:

e-mail: edl1947@bigmir.net
тел.: +38 (044) 204 91-59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/led4