Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Судова експертиза

Судова експертиза

Судова експертиза

 

Анотація. В навчальну програму дисципліни «Судова експертиза» включені основні наукові, методичні та правові положення організації підготовки призначення та проведення судово-експертних досліджень в Україні. На  підставі спеціалізації факультету особливу увагу приділено вивченню організації призначення судових експертиз захисту прав інтелектуальної власності, техніко-комп’ютерним судовим експертизам і найбільш поширеним криміналістичним експертизам.

 Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, дає уявлення про предмет судової експертизи, її об’єктах та  завданнях, про поняття спеціальних знань експерта і суб’єктах експертної діяльності; розкриває загальні принципи і постулати, закономірні для судової експертизи будь-якого роду; технологію експертного дослідження як особливого виду пізнавальної діяльності; методологію експертних досліджень в цілому і концептуальні напрями розвитку судової експертизи (математизація, комп’ютеризація, автоматизація експертних досліджень), а також розглядає деякі види експертиз, які проводяться у кримінальних і цивільних справах.

Таким чином, предметом вивчення навчальної дисципліни «Судова експертиза» є закономірності створення і функціонування правових, методологічних та організаційних основ судово-експертної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, логіка, інформатика,  конституційне право, кримінальне  та кримінальне процесуальне право, цивільне та цивільне процесуальне право та господарське процесуальне право.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Судова експертиза» є підготовка спеціалістів за спеціальністю «Право», які володіють знаннями у судово-експертній діяльності та навичками з призначення судових експертиз справ, що перебувають у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

1.2. Основним завданням навчальної дисципліни є забезпечення майбутніх юристів вмілому і творчому використанню на практиці знань, що були отриманні при засвоєнні положень даної дисципліни у випадках призначення та використання судових експертиз в процесі розслідуванні кримінальних, цивільних та господарських справ. На принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти  дослідження здійснювати судову експертні діяльність в Україні.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • взаємозв’язку судової експертизи з юридичної практикою;
 • сутність, задачі та правову базу забезпечення судово-експертної діяльності;
 • особливостей прав, обов’язків та правового захисту суб’єктів судово-експертної діяльності;
 • класифікацію судових експертиз та їх сучасні можливості.
 • тактику підготовки, призначення і проведення експертизи;
 • основи експертних технологій;
 • сутності основних понять та термінів, «тотожність» та «відмінність» у сфері судової експертизи;
 • правових проблем забезпечення судово-експертної діяльності;
 • основ охорони та захисту інформації яка була отримана під час судово-експертної діяльності

вміти:

 • давати оцінку висновку експерта, використовувати висновок експерта при прийнятті та обґрунтуванні юридично значущих рішень;
 • застосовувати відповідні нормативно-правові акти та положення під час призначення, проведення та оцінки актів експертизи;
 • зрозуміло та грамотно формулювати питання при призначенні різних видів судових експертиз;
 • використовувати висновки судових експертиз, як елемент доказової бази при вирішенні судових питань.

 

Структура навчальної дисципліни.

Форма

навчання

Семестр Всього кредитів Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
Лекції Практичні МКР Самостійна

робота

студента

Денна 8 2 60 18 18 1 24 Залік
Заочна 7 2 60 6 4 1 50 Залік

 

 

Структура кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7
  Розділ І. Загальна частина

Наукові, методичні та правові основи судових експертиз

1.1. Загальна теорія судової експертизи 6 2 2 2
1.2. Правове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні 6 2 2 2
1.3. Класифікація судових експертиз та методологія їх проведення 6 2 2 2
  Всього 18 6 6 6
  Розділ ІІ. Особлива частина

Призначення судових експертиз

2.1. Призначення криміналістичних експертиз 6 2 2 2
2.2. Призначення судової експертизи матеріалів речовин та виробів 5 2 2 1
2.3. Призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності 5 2 2 1
2.4. Призначення судової мистецтвознавчої експертизи. 5 2 2 1
2.5. Призначення техніко-комп’ютерної судової експертизи. 5 2 2 1
2.6. Призначення судово-автотехнічної експертизи. 1 1
2.7. Призначення судово-економічної експертизи. 1 1
2.8. Призначення пожежно-технічної судової експертизи 1 1
2.9. Призначення судово-біологічної, судово-грунтознавчої та судова екологічної експертизи. 1 1
2.10. Призначення судової акустичної експертизи. 1 1
2.11. Відвідування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 4 2 2
2.12 Модульна контрольна робота 1 (2) 1
  Всього 36 12 12 (2) 12
  Залік 6     6
  Разом 60 18 18 (4) 24