Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Матеріали круглого столу “Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України”

Завантажити збірку матеріалів

З М І С Т                                                                                               

Пилипчук В.Г. ПРОБЛЕМА «ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ» В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ

Мельниченко А.А.ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ

Глібко С.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО БАНКІНГУ

Корж І.Ф. ПРОБЛЕМИ ПРАВОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПЕРІОД ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ

Фурашев В.М. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРАВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ «ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА» ДО «СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ»

Красноступ Г. М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТРАНСФНОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ

Поперечнюк В. М. СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Ожеван М.А. ТЕХНОЛОГІЧНА СИНГУЛЯРНІСТЬ: МІЖ МІФОМ ТА РЕАЛЬНІСТЮ

Петряев С.ЮЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ПУТИ К ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЯ

Гордієнко С.Г. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОТИРІЧЧЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Єфремова К.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЯПОНІЇ

Юдкова К.ВИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНФРАСТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Забара І. М. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ.

Шаповалова О.В. МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ АДАПТАЦІЇ ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЕС

Головко О.М. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ ЯК НАПРЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Іванов Д. В. ШЛЯХ ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: РОЛЬ СУСПІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ У ПИТАННІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Радзієвська О.Г. ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ДИТИНИ У СУСПІЛЬСТВІ ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ: ОГЛЯД СТАНУ

Цимбалюк В. С. НАУКОВО-ОСВІТНЄ ПРАВО, ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЙ У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Золотар О.ОВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: КАМІНЬ СПОТИКАННЯ ЧИ НАРІЖНИЙ КАМІНЬ?

Шевченко Л.С. ОСВІТНЯ БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: ЗАГРОЗА ОБМЕЖЕНОЇ ДОСТУПНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Солончук І. ВІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Климова Г.П. ПОДОЛАННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ ЯК НАЙВАЖЛИВІША УМОВА  ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Внукова Н.М. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ,  ЯК ДЕСКРИПТОРА  НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ, ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО  СУСПІЛЬСТВА

Дубняк М.В. ДІАЛЕКТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗНАНЬ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Вороніна І.С. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Семенишин А.В. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

Шовкопляс Г.М. ЩОДО ПРОЗОРОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ НА РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Солодченко С.В. ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ САМОКОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Матвєєва А.В. НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Калініченко А.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ МИТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Борисов І.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ

Уркевич В.Ю. ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Мороз М.В. ЩОДО ПЕРЕДАННЯ В ОРЕНДУ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Хандога Д.О. ПІРАТСТВО – ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПЕРЕШКОД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Завантажити збірку матеріалів